“สอบซ่อมประมวลความรู้” (แก้ไขล่าสุด วันที่ 5 เมษายน 2557)

icon-new ประกาศ !!  2 เรื่องสำคัญ ดังนี้ ..  ณ วันที่  5 เมษายน 2557

1.) ขอเชิญเพื่อนบริหารการศึกษา รุ่น 15 นครราชสีมาทุกท่าน ประชุมในวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 10.00น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สาขาวิทยบริการฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบซ่อมประมวลฯ

2.) กำหนดสอบซ่อมประมวลฯ  ในวันที่ 29-30 เมษายน 2557  เวลา 17.00-20.00 น.                ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.นครราชสีมา  ออกข้อสอบ 2 ข้อ  ดังนี้   (วิชาเอกบังคับ 1 ข้อ วันที่ 29 เมษายน 2557)  และ  (วิชาเอกเลือก 1 ข้อ วันที่ 30 เมษายน 2557)

หลักและวิธีการตอบข้อสอบประมวลฯ  click

เตรียมสอบประมวล โดยครูระดมพล ช่วยชูชาติ  click

   ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่องกำหนดสอบประมวลความรู้   click                                             ใบชำระเงิน  ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้  COMP.CODE 778  click                            หนังสือภาควิชาฯ  เรื่อง แจ้งการเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศ  click                                      แนวข้อสอบประมวลความรู้  (ฉบับที่  1)  คลิกที่นี่  click

ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ  กำหนดลงทะเบียนสอบประมวล            โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารทหารไทย  เป็นเงิน 2,000 บาท  ส่งใบแจ้งการชำระเงิน (สำหรับนักศึกษา) และขอรับใบเสร็จรับเงิน  ในวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2557  ณ สาขาวิทยบริการฯ  โดยนักศึกษาทุกคนต้องดำเนินการดังนี้

icon-hot2  ด่วนที่สุด  1.  ทำการ Print หน้าเว็บที่แสดงผลการศึกษาทั้งหมด (3 เทอม)  จากระบบ >> http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate  โดยส่งที่สาขาวิทยบริการฯ  ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันอาทิตย์ที่  19  มกราคม  2557

icon-hot2  2.  ฟังบรรยายสรุปสอบประมวล  ในวันอังคารที่  4  กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 17.00 – 21.00 น.  ณ  สาขาวิทยบริการฯ

icon-hot2  3.  ชำระผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารทหารไทย เป็นเงิน 2,000 บาท สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่  http://www.korat.ru.ac.th/images/Documents/comp%20code%20778.pdf   จากนั้นส่งใบแจ้งการชำระเงิน (สำหรับนักศึกษา) และขอรับใบเสร็จรับเงิน ในระหว่าง  วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สาขาวิทยบริการฯ

icon-hot2  4.  กำหนดสอบประมวลฯ  ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 17.00-21.00 น.        ณ  สาขาวิทยบริการฯ   รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัย

ตัวอย่าง >>  Print หน้าเว็บผลการเรียน 3 เทอม 

 1pramual_eda56 - Copy

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

“ปัจฉิมนิเทศ” (แก้ไขล่าสุด 4 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น.)

new-gifhot-kapook2  ดาวน์โหลดหนังสือขออนุญาต >>  (หนังสือภาควิชาฯ  เรื่อง แจ้งการเลื่อนการจัดงานปัจฉิมนิเทศ )  คลิกที่นี่ 

ประกาศปัจฉิม

1510405_10200283233042028_1906854999_n

ผู้ประสานงาน  จีระศักดิ์ ปิติกะวงศ์   โทร.  0872572779

บทสรุปจากการประชุม (ฉบับร่าง) 

บทสรุปจากการประชุม บริการการศึกษา รุ่นที่ 15

รูปภาพ | Posted on by | ใส่ความเห็น

EDA 6173 สัมมนาการบริหารการศึกษา

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  โดย ดร.วิชัย  กันหาชน  Download คลิกที่นี่

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6116 การพัฒนาองค์การทางการศึกษาและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

MER 6903 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 19 มิ.ย. 56)

icon-newโปรแกรม SPSS for windows  Download  (ต้องติดตั้งโปรแกรมนี้ก่อนจึงจะเปิดไฟล์ได้)

ไฟล์งานจากอาจารย์สมจิตรา Download   new

ไฟล์งานจาก รศ.ดร.บุญมี พันธ์ไทย  Download  File1 การออกแบบการวิจัย   new

 1. งานเดี่ยว  ให้นักศึกษาเขียนเค้าโครงวิจัยคนละ 1 เรื่อง  ส่งภายใน วันพฤหัสบดีที่ 11 ก.ค.56   (เนื้อหาไม่เกิน 25 หน้า ไม่รวมปก)
 2. งานกลุ่ม ให้ศึกษางานวิจัยทางด้านการศึกษาที่ได้รับมอบหมายกลุ่มละ 1 เรื่อง นำเสนอเป็นเพาเวอร์พอย จำนวน 6 เฟรม
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6134 การบริหารสถานศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา (แก้ไขล่าสุด 28 มี.ค. 56 เวลา 23.04 น.)

เอกสารประกอบการสอนของท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิร์ ภู่สาระ                                                บรรยาย ณ วันที่ 28 มีนาคม 2556

new แนวข้อสอบ  >>  คลิกที่นี่                                                                                                                 new การประกันคุณภาพ, สถานศึกษาในฐานะนิติบุคคล >>  File1,  File2

1. การประกันคุณภาพ คลิกที่นี่
 2. การประเมินคุณภาพ   รอบสาม (18 มีค.56)(ปรับปรุงล่าสุด) คลิกที่นี่ 
 3. ความหมายของคุณภาพ คลิกที่นี่ 
 4. ประเมินภายนอกปฐมวัย(ปรับปรุงล่าสุด) คลิกที่นี่

 
 1. จังหวัดขอนแก่น >>  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  คลิกที่นี่                                                                  >>  หลักธรรมสำหรับเด็กไทย (กลุ่มที่12)  คลิกที่นี่                                         _____________________________________________________
 2. จังหวัดสุโขทัย >>   โปรดส่งมาที่    jerasak2@hotmail.com                     _____________________________________________________
 3. จังหวัดนครราชสีมา >>  New_icons_07 ปัญหานักเรียนตีกัน (กลุ่ม 10)  คลิกที่นี่                           _____________________________________________________
 4. จังหวัดศรีสะเกษ >>  โปรดส่งมาที่    jerasak2@hotmail.com              _____________________________________________________
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6136 (แก้ไขล่าสุด 26 ก.พ. 56)

การบริหารทรัพยากรและการจัดการทางการศึกษา
(Resource Management and Education Management)
ผู้สอน  รองศาสตราจารย์ พันตำรวจโท ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน

แนวสังเขปกระบวนวิชา

ศึกษาหลักการ วิธีการในการจัดทำ งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ แหล่งเงิน
งบประมาณ การบริหารการเงินและงบประมาณของสถานศึกษา ระเบียบเกี่ยวกับการเงิน
และแนวปฏิบัติของราชการ การทำบัญชีการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ

new-gif Power point กิจกรรมที่ 1-8

 1. จังหวัดขอนแก่น >> รอข้อมูล โปรดส่งมาที่  jerasak2(at)hotmail.com
 2. จังหวัดสุโขทัย >>  New_icons_07 e-Budgeting คลิกที่นี่
 3. จังหวัดนครราชสีมา >> New_icons_071. SBM คลิกที่นี่   2. SBM-RBM คลิกที่นี่   New_icons_073. PBBคลิกที่นี่
 4. จังหวัดศรีสะเกษ >> New_icons_07 Balanced Scorecard (BSC) >> คลิกที่นี่
โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

EDA 6123 คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (แก้ไขล่าสุด 10 ม.ค. 56)

เอกสารประกอบรายวิชา EDA6123>> คลิกที่นี้

Coures Syllabus EDA6123>> คลิกที่นี้  

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

กำหนดวันเวลาลงทะเบียน ป.โท ปี 1

กำหนดวันเวลาลงทะเบียนเรียนชั้นปริญญาโท ภาคเรียนที่ 2 โดยชำระผ่านเคาท์เตอร์                            ธนาคารทหารไทย ในระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2555 เป็นเงิน 25,500 บาท สามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินที่ http://www.korat.ru.ac.th/images/Documents/comp%20code%20778.pdf

หมายเหตุ ชำระเงินระหว่างวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2555  ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้า  400 บาท                ชำระเงินในระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2555  ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนช้า  1000 บาท

9 ธันวาคม 2555  เป็นต้นไป งดลงทะเบียนเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.korat.ru.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=173%3A2012-10-12-09-52-37&catid=35%3A2009-08-31-01-14-13

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

EDA 6145 นโยบายและการวางแผนฯ (แก้ไขล่าสุด 9 พ.ย. 55)

 1. Coures Syllabus EDA6145 >> คลิกที่นี้

 >>> บันทึกการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาพรวมของการวางแผน”  โดย ผอ.โกมินทร์  สังคะนอง วิทยากรพิเศษ

หมายเหตุ : การบันทึกไฟล์วีดีโอดังกล่าว เป็นการบันทึกสัญญาณที่ได้รับการถ่ายทอดจากแม่ข่าย  ซึ่งไม่ใช่เป็นไฟล์ต้นฉบับจากสำนักเทคโนฯ (ที่วิทยากรบรรยาย) เนื่องจากการถ่ายทอดสัญญาณมาสู่จังหวัดนครราชสีมามีปัญหาขัดข้องเป็นระยะๆ ทำให้การบันทึกเป็นไฟล์วีดีโอ สามารถบันทึกได้ตามที่สัญญาณถ่ายทอดมา

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น